Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Одговорни кредитори во Северна Македонија – кои се нивните задолженија

Небанкарските финансиски друштва што нудат финансиски услуги и брзи кредити се обединија во тело – Асоцијација за финансиски друштва, што ги дефинира нивните обврски и се залага за нивна регулација на работењето на пазарот. Позади обединувачката ознака за сите седум друштва што се дел од оваа Асоцијација, „Одговорен кредитор“, стои многу повеќе од Асоцијација. Ознаката, не само што ги посочува друштвата потписници на кодексот на асоцијацијата, туку носи детални обврски и стриктно дефинирани правила, коишто секоја од членовите на Асоцијацијата мора да ги исполнува и почитува за да биде дел од истата.

Токму кодексот е носител на сите задолженија што секоја од членките ги има во однос на правата на барателот, односно граѓаните или регулативата. А, во кодексот се регулираат правилата на соработка меѓу друштвото и барателот, како да се обезбеди повисоко ниво на заштита на барателот на услугата, прашањата за проценка на кредитоспособноста на клиентите, етички маркетинг, брза и практична процедура за ревизија на жалби и наплата на долгот. Асоцијацијата, исто така ги советува клиентите и потенцијалните клиенти во однос на нивните услуги, односно во какви ситуации да се земе предвид кредит од небанкарски кредитори, а во кои ситуации не е препорачливо, што да се прави во случај на проблеми и слично.

Покрај обезбедување сигурни, општествено одговорни и одржливи практики за кредитирање преку исполнување на обврските кон клиентите, Асоцијацијата на финансиски друштва има и друга функција. Постоењето на истата, како и потпишувањето на кодексот за добра пракса, придонесува за стандардизирање на условите за добивање кредит, за квалитет на услугите и воопшто работата на финансиските друштва, а се обезбедуваат и дополнителни мерки за заштита на потрошувачите. Сето тоа води кон унифицирани стандарди за квалитет во FinTech индустријата и за регулирање на пазарот преку објаснување на јавноста за различните можности што може да ги обезбедат финансиските друштва кои користат FinTech, како и потребата и корисноста од нивната работа.

Тоа ќе резултира со поголема доверба од страна на корисниците, но и од надлежните институции.

Сподели: