Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
 • English
 • Македонски
 • Shqip

Онлајн кредитите се едноставни, ефикасни и поволни, но треба да се користат одговорно и разумно

Многу често, граѓаните ги задоволуваат финансиските потреби со позајмување пари, односно со подигање кредити од традиционалните финансиски институции или финансиските друштва. Меѓутоа, многу е важно секој поединец  да знае паметно да управува со своите средства, бидејќи подеднакво се ризични ситуациите и при недостиг на пари, но и позајмување во ситуација кога не постои финансиска одржливост за отплата на позајмените средства.

Финансиските друштва, како најзначаен дел од небанкарскиот финансиски сектор формираа Асоцијација на финансиски друштва со цел долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот.  Aсоцијацијата, во која членуваат  финансиските друштва Тиго Фајнанс, Мого, Дигитал фајнанс, Кредисимо, М Кеш, СН Финансиско друштво и Иуте кредит, посветено работи на овозможување поддршка и асистенција на клиентите за унапредување на нивните вештини и капацитети да прават разумни одлуки кога станува збор за земањето на кредити од финансиските друштва.

Краткорочните кредити инаку, најчесто се користат за покривање неочекувани трошоци, здравствени, образовни, за поправки во домот и слично. Иако услугата е лесна и поволна, треба да се користи одговорно и разумно. Пред подигање на краткорочен кредит, треба да се процени вистинската потреба за овие средства и можноста да се исплати на навреме. Истовремено, се препорачува секој кој одлучил да подигне краткорочен кредит, да се осигура дека му одговара поставената камата, дека внимателно ги проучил условите на договорот и дека води сметка за својот буџет за навреме да го исплати кредитот.

Краткорочните кредити не треба да се користат како решение за долгорочни финансиски проблеми. Исто така, не треба да се користат за исплаќање на други кредити, како хипотеки, лизинг и слично.

Од Асоцијацијата препорачуваат доколку клиентот има потешкотии и не е во можност да ги исполни своите обврски, во ниеден случај не треба да позајмува од други кредитори само за да го исплати постоечкиот долг, ниту треба да го одолговлекува проблемот, туку треба да се обрати до компанијата од каде земал кредит  за да се изнајде заедничко решение.

За да се создаде одговорна пракса во индустријата, членките на Асоцијацијата потпишаа и „Кодекс за добра пракса“ со кој се обезбедува дополнителна заштита на интересите на клиентите кои добиле или очекуваат да добијат услуга од членовите на Здружението. Овој Кодекс вклучува насоки за фер комерцијална пракса и критеируми за професионална внимателност, во согласност со фер пазарните практики, добрата волја и принципите за одговорно кредитирање кои се општо прифатени кај небанкарската кредитна индустрија.

Кодексот за добра пракса истовремено дава сигурност за корисниците на кредитите од некоја од членките на Асоцијацијата дека деловните практики кои се утврдени во овој документ ќе се почитуваат. Со ваквиот начин на работа, според утврдени правила, се очекува да се обезбеди поголема доверба и на корисниците, но и на надлежните институции и секако и на целокупната јавност во индустријата на финансиски друштва.

Сподели:

Вработуваме! АФД е во потрага по Генерален Секретар

*Оригиналната верзија е на англиски јазик

 

The Association of Financial Institutions of Republic North Macedonia unites financial technology (FinTech) companies and other organizations that operate outside the traditional financial institutions sector, providing financial services to the residents of North Macedonia. The Association’s mission is to create a reliable and responsible industry practice, aimed at long-term cooperation with and positive assessment by clients and market monitoring institutions, while at the same time explaining to the general public the various opportunities the Non-Bank Financial Industry services can provide for the development of individuals and the society as a whole.

Following the dynamic growth of the industry, we are expanding our team, opening a new position:

 

General Secretary

MAIN RESPONSIBILITIES:

 • Securing long-term development of the non-banking financial industry in North Macedonia
 • To develop relationships with the non-banking financial industry market players
 • To work with key political and institutional stakeholders in North Macedonia to draft legislation regulating the industry
 • To establish the Association as a strong representative of the industry in North Macedonia
 • To manage daily work within the Association
 • To search for different partnership opportunities and develop fruitful relationships with key political and institutional stakeholders
 • To represent and promote the Association in media and for general public
 • To communicate with association members and supervise them, ensuring compliance with the Articles of Association, Standard of good practice and other approved association’s documents

 MAIN REQUIREMENTS:

 • At least 3 years of professional experience in a managerial role
 • Deep understanding of North Macedonia’s financial sector
 • Experience in Public relations is considered to be advantage
 • Solid understanding of the local political environment
 • Excellent negotiation and communication skills
 • Business-oriented with strong leadership skills
 • Fluency in English

   WHAT WE OFFER:

 • An exciting job within a quickly growing industry
 • Motivational remuneration package with performance bonuses
 • A highly qualified, experienced and friendly team of colleagues
 • Modern working environment and great technical support

REMUNERATION/ SALARY: Competitive

 

 

NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. The employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.

If you find yourself fitting this description and willing to step in into a dynamic and challenging environment, we are eagerly looking forward to receiving your CV in English on info@afd.mk until September 5th.

Сподели:

Кодексот за добра пракса на финансиските друштва е гарант за примена на фер практики за клиентите

Брзиот развој на секторот на небанкарски финансиски услуги во земјава, особено растот на услугите на финансиските друштва кои на пазарот понудија можност за добивање кредити, најчесто на помали износи за покривање на неочекувани финансиски н потреби, ја наметна потребата од обезбедување унифицирани стандарди на работење за квалитет на индустријата.

Во земјава, последниве неколку години евидентен е постојаниот раст на бројот на финансиски друштва кои нудат онлајн кредити, а од година во година има перманентно зголемување како на бројот на склучени договори, така и на пласирани средства кон граѓаните .  Финтек индустријата и онлајн кредитите насекаде низ светот веќе се широко распространети, бидејќи нудат услуги на начин и во постапка многу поразлична од онаа на традиционалните финансиски институции. Со брзината на одобрување на средствата, едноставната процедура и достапноста, тие прераснуваат во сериозен чинител на пазарите на финансиски услуги, , а овој тренд е сѐ поевидентен и во нашата земја, која преку финансиските друштва фаќа чекор со глобалните трендови.

За да го подигнат квалитетот во работењето како важен предуслов за натамошен раст на целата индустрија, седум од технолошки најнапредните и најголемифинансиски друштва во земјава,  во мај годинава формираа Асоцијација на финансиски друштва. Во неа се финансиските друштва Тиго Фајнанс, Мого, Диџитал фајнанс, Кредисимо, М Кеш, СН Финансиско друштво и Иуте кредит, а целта на обединувањето е друштвата заедно да создадат одговорна пракса, со цел долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот.

Членките на Асоцијацијата потпишаа и Кодекс за добра пракса со кој се обезбедува повисоко ниво на заштита и јасни правила на соработка со клиентите кои добиле кредит или планираат да земат одреден кредит од членка на АсоцијацијатаКодексот се занимава и со прашања како што се проценка на кредитоспособноста на клиентите, етички маркетинг, брза и практична процедура за ревизија на жалби и наплата на долгот.   Примената на точките од Кодексот за клиентите е видлива преку печатот Одговорен Кредитор кој членките го имаат усвоено, што ги уверува клиентите дека ќе ги добијат соодветниот третман.

„Секоја од членките на Асоцијацијата има  обврска на секој клиент да му ги обезбеди потребни информации за кредитот, начинот на отплата, висината на трошоците и на ратите и сите други информации врзани за природата на кредитот и секако, да ги советуваме за кои потреби впрочем нашите услуги се наменети, со цел тие подобро да донесат разумни одлуки Исто така, за да се обезбеди адекватност на одобрениот кредит со финансиските услови, наша обврска е да направиме и реална оценка на солвентноста на клиентот во согласност со законодавството и употребата на моделите за личен кредитен ризик, за да се спречи  барателот на кредитот да преземе непотребни финансиски обврски“, изјави Филип Димитровски, Претседател на Асоцијацијата на Финансиски друштва на Република Северна Македонија.

Кодексот за добра пракса истовремено дава сигурност за корисниците на кредитите од некоја од членките на Асоцијацијата дека деловните практики кои се утврдени во овој документ ќе се почитуваат, бидејќи во спротивно, доколку имаат забелешки и поплаки на работењето на некое финансиско друштво, сега истите можат да ги достават во Асоцијацијата.

Со ваквиот начин на работа, според утврдени правила, се очекува да се обезбеди поголема доверба и кај корисниците, но и кај надлежните институции и секако и кај целокупната јавност во индустријата која е релативно нова кај нас. Од Асоцијацијата ги поттикнуваат и останатите небанкарски финансиски институции да се приклучат и да работат заедно на добро избалансиран развој на индустријата.

Сподели:

Достапност, ефикасност и брзина како главна предност на небанкарскиот финансиски сектор

Небанкарскиот финансиски сектор како еден од поголемите сектори на Финтек индустријата, во последните децении бележи рапиден раст и развој, раздвижувајќи го пазарот и промовирајќи напредок на индустријата за финансиски услуги на светско ниво.

Суштината на небанкарските финансиски институции (НБФИ), кај нас познати и како финансиски друштва, е да ги пресретне краткорочните финансиски потреби на граѓаните за финансиски услуги на брз, ефикасен и едноставен начин, со примена на напредна и иновативна технологија на сите канали кои потрошувачите ги преферираат, со акцент на дигиталните канали.

Но, што во суштина ги разлкува традиционалните финансиски институции и небанкарските финансиски институции? Дали тие се конкуренти?

Може да се каже дека традиционалните финансиски институции и небанкарските финансиски институции, во суштина не се конкуренти, бидејќи постојат неколку поголеми разлики помеѓу нив, и од аспект на целните групи, и од аспект на технологија, кориснички пристап и сл, но генерално,  може да се каже дека токму овие разлики ги прават комплементарни субјекти на финансискиот пазар кои придонесуваат кон зголемување на финасиската активност и напредок на целокупната индустрија.

Една од главните разлики е технологијата. Финансиските друштва во своите услуги ги користат современите технолошки решенија со кои едноставно и во неколку секунди, од компјутер или мобилен телефон, можат да се завршат сите процедури за аплицирање, да се изврши проверка на кредитоспособноста на барателот и во куси рокови да се добие одговор и бараните средства на сметка, доколку апликацијата е одобрена.  Предноста на давателите на небанкарски услуги е во тоа што нивните технолошки решенија се современи, што ги прави многу ефикасни, а со зголемената достапност на интернет и менувањето на корисничките навики за достапност на услугите на дигиталните канали, финансиските друштва можат да им обезбедат на клиентите потполно нов, целосно дигитализиран процес, наместо часови поминати во филијали или пополнување на купови од документи.

Исто така, нивната култура и ставови на компанијата се слични на онаа на start-up компаниите, чиј фокус е обезбедување на ефикасна услуга и одлично корисничко искуство спротивно на глобалните корпорации, каде често, сѐ се врти околу тешките бирократски процедури.

Корисниците на услугите на финансиските друштва се најчесто оние клиенти на кои им се потребни мали, микро кредити, кои ќе им помогнат за задоволување на неочекуваните финансиски потреби, за покривање на непредвидени трошоци во домаќинството и сл. Овие производи се прилагодени главно за краткорочна употреба, најчесто до 12 месеци, со што не го принудуваат потрошувачот да влезе во долгорочни обезбедени финансиски односи.

Целосна персонализација, непосредност, едноставност и достапност. Небанкарските финансиски институции нудат индивидуален пристап, флексибилност, дискреција, едноставност при аплицирањето, што подразбира избегнување на шалтерските процедури и непотребната документација, како и исклучување нотарски трошоци. За нив се аплицира онлајн, преку кој било уред со интернет, во куси постапки се проверува кредитоспособноста на барателот, и потоа повторно онлајн се одобрува кредитот, што не е случај кај традиционалните финансиски институции каде постојат обемни процедури, собирање потребни документи, обезбедување на жиранти, посета на филијалите во повеќе наврати и сл.

Финансиските друштва исто така отвораат филијали и вработуваат локален персонал и во руралните средини и помали градови каде што традиционалните финансиски институции не покажале интерес да работат и да ги опслужуваат  потрошувачите.

Од аспект на производи, традиционалните финансиски институции издаваат поголеми износи за подолг временски период и до неодамна, речиси беше невозможно да се подигне кредит од традиционална финансиска институција во износ од 6.000, 10.000, 15.000 илјади денари, суми кои многу често се итно потребни како финансиска интервенција за некои непредвидени трошоци. Од друга страна пак, небанкарските финансиски институции им помагаат на клиентите да ги решат акутните финансиски потреби, каде што времето има одлучувачка улога. Главната идеја на небанкарските финансиски институции се базира на краткорочни обврски, со кои се утврдуваат предности за небанкарски кредити, во ситуации кога парите се потребни брзо, а периодот на отплата не е долг. Со оглед дека износот на кредитот е многу помал отколку во традиционалните финансиски институции, па оттука и бирократските барања се значително помали.

Исто така, постои и една многу важна разлика помеѓу обата субјекта, а тоа е начинот на финансирање на работењето. Имено, за разлика од традиционалните финансиски институции,  небанкарските финансиски институции не собираат депозити, односно штедни влогови, кои, кај традиционалните финансиски институции се основен извор за евтино финансирање, а потоа од истото и кредитирање. Небанкарските финансиски институции своите активности ги финансираат или од сопствени средства или, во голем дел, од кредити.

Токму затоа активностите кои ги вршат финансиските друштва сé вистинско дополнување на кредитната активност на традиционалните финансиски институции. Нивната работа може да се нарече и позитивна конкуренција која придонесува за менување на конзервативниот пристап во однос на кредитирањето и граѓаните.

Во Северна Македонија, претставници на небанкарскиот финансиски сектор се финансиските друштва кои претставуваат индустрија која во последниве години расте со забрзано темпо, потврдувајќи дека населението имаше потреба токму од ваков вид услуги.

Со цел да создаде одговорна пракса, долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот, како и презентирање на пошироката јавност на различните можности што може да ги обезбедат финансиските друштва кои користат „Финтек“, во мај годинава се формираше и Асоцијација на финансиски друштва која во моментот ја сочинуваат 7 финансиски друштва кои работат на територијата на Република Северна Македонија и тоа: Финансиско друштво Тиго Фајнанс, Финансиско друштво Диџитал Фајнанс, Финансиско друштво МОГО, Финансиско друштво Кредисимо, Финансиско друштво М Кеш, Финансиско друштво СН Финансии и Финансиско друштво Иуте Кредит.

Таа ќе промовира сигурни, општествено одговорни и одржливи практики на кредитирање и истовремено ќе им даде и можност на финансиските друштва да работат заедно на воведување стандарди за квалитет на услугите, како и за дизајнирање среднорочна стратегија за развој на индустријата заедно со надзорните органи и законодавецот. Во исто време, Асоцијацијата ќе работи и на промовирање на можностите што ги даваат небанкарските финансиски технолошки решенија, а кои ќе бидат од корист на поединците и општеството. Меѓусебната соработка на финансиските друштва ќе обезбеди и поголема доверба и на корисниците, но и на надлежните институции со што ќе се постигне поголема транспарентност на финансиската индустрија.

Сподели: