Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Потпишан меморандум за соработка помеѓу АФД и Прајваси

Со цел развој на финтек индустријата во Република Северна Македонија, подобрување на квалитетот на финтек услугите и промоција на најдобри стандарди на пракса, подигнување на јавната свесност за финансиските услуги, а во заложба за понатамошен развој и понатамошна соработка во иднина, АФД Асоцијација на Финансиски Друштва и Национално здружение за промоција на правото на заштита на личните податоци ПРАЈВАСИ, потпишаа Меморандум за Соработка, во кој се поставени основите на идната заедничка соработка. Предмет на овој Меморандум е уредување на соработката помеѓу страните и спроведување на взаемни активности на полето на: финтек, дигитализација, едукација на населението (финансиско описменување), меѓусебна промоција и учество во заеднички активности и проекти.

Развојот на технологијата, ја наметнува потребата за компаниите, посебно компаниите кои во своето работење ги имаат интегрирано современите технолошки достигнувања, да инвестираат во мерки и системи за заштита на личните податоци. Заштитата на личните податоци со донесувањето и стапувањето на регулативата на сила, која е целосно усогласена со европските закони, дополнително само добива на значење.

Преку соработката со Прајваси, АФД продолжува на патот кон остварување на своите цели за унапредување на работењето на небанкарските финансиски друштва и посебно вложување во стандардизација на финансиските услуги, истовремено создавајќи одговорна пракса со цел долгорочна соработка и позитивна оценка од страна на потрошувачите и институциите за регулирање на пазарот.

Целите за здружување на граѓаните во Прајваси е подигање на јавната свест  за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија со промовирање на дијалог и дебати на теми од заеднички интерес, обуки и слично, споделување на идеи, како и развивање, појаснување и подобрување на легислативата од аспект на заштита на личните податоци но и поднесување барања и  застапување на субјектите на личните податоци пред надлежните органи за остварување на правото за заштита на личните податоци.

Асоцијацијата на финансиски друштва на Северна Македонија ги соединува компаниите за финансиска технологија, исто така позната како FinTech, и други организации кои работат надвор од банкарскиот сектор, давајќи финансиски услуги на жителите на Северна Македонија.

Сподели: