Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
 • English
 • Македонски
 • Shqip

Администрација

Претседател на Асоцијацијата

Претстедател на асоцијацијата се грижи за:

 • Долгорочен развој на секторот за алтернативни финансиски услуги во Северна Македонија
 • Дијалог со клучни политички и институционални акционери
 • Вмрежување со клучните чинители на пазарот од секторот за алтернативни финански услуги

Jана Никодиновска, Генерален секретар

Генералниот секретар на Асоцијацијата се грижи:

 • Интерно уредување на Асоцијацијата
 • Имплементација на надзор над согласноста на членките со одредбите од Кодексот на добра пракса и други одобрени документи
 • Претставување на асоцијацијата во комуникација со нејзините членови и странки
 • ПР и промоција на Асоцијацијата
 • Зајакнување на односите со регулаторот и другите засегнати страни
 • Менаџирање на секојдневната работа

Собрание

Собранието се состои од сите членови на Асоцијацијата и претставува врвна институција за донесување одлуки на асоцијацијата.

Само Собранието е овластено да ги врши следниве активности:

 • За изменување и дополнување на Статутот на асоцијацијата
 • Избира или повлекува ревизор и членови на Надзорниот одбор
 • Да одлучува за ликвидација или реорганизација на асоцијацијата
 • Да одлучува за прашања поврзани со акционерското работење во трговски друштва или други невладини организации.

Надзорен одбор на Асоцијацијата

Во надзорниот одбор има по еден претставник од секоја компанија-членка што се избира за период од две години.

Следните обврски се во надлежност на Надзорниот Одбор на асоцијацијата:

 • Одобрување на буџетот на асоцијацијата
 • Давање мислење за актуелни проблеми во секторот и нивни решенија
 • Одобрување на одредби и стандарди на добра пракса во секторот

Ревизор

Ревизорот врши контрола на финансиските и економските активности на асоцијацијата и е избран од Генералното Собрание за период од една година.