Асоцијација на Финансиски Друштва на Северна Македонија
 • English
 • Македонски
 • Shqip

Цели и Задачи

Асоцијацијата е формирана со цел да го надгледува секторот за финансиски друштва и да го промовира неговиот развој. За да ги постигне овие цели, асоцијацијата си поставува неколку приоритети.

Цели:

 • Претставување на интересите на членовите на финансискиот пазар, во соработка со законодавните и надзорните власти
 • Подобрување на квалитетот на услугите со тоа што ќе промовира имплементација на најдобри стандарди на пракса во секојдневната работа на членовите
 • Подигнување на јавната свесност за финансиските услуги како такви и нивните можности.
 • Унапредување на транспарентноста во небанкарскиот финансиски сектор.

Задачи:

За да ги постигне целите, асоцијацијата си ги поставува следниве задачи:

 • Активно учество во развој на стратешки документи во врска со напредокот на индустријата
 • Соработка со надзорот од областа и други институции
 • Воведување мерки против нефер комерцијална пракса
 • Истражување на пазарот
 • Претставување на интересите на членовите во врска со правни и физички лица
 • Подигнување на свесноста за асоцијацијата