The Alternative Financial Services Association of North Macedonia
  • English
  • Македонски
  • Shqip

Брзиот и ефикасен развој на финансиските друштва

Финтек индустријата сама по себе го однесе светот на едно повисоко ниво  и континуирано создава сè повеќе и повеќе можности за полесно функционирање на поединецот во општеството.

Кога говориме за Финтек, на што всушност главно размислуваме?

Нови услуги кои со користење на напредни и иновативни технологии ја подобруваат и автоматизираат испораката и употребата на финансиски услуги, односно компании кои користат напредна иновативна технологија за алтернативно финансирање со цел да ја подобрат конкурентската предност.

Составен дел од оваа индустрија се финансиските друштва, чиј развој претставува една од клучните економски алки за финансиска инклузија на населението. Во 2010 година со донесувањето на Законот за финансиски друштва, се овозможи почетокот на работата на финансиските друштва, чија главна регулација ја има Министерството за финансии.

12 години подоцна, финансиските друштва достигнаа високо ниво на финансиска важност која од година в година, значително расте.

Растот на број на финансиски друштва, чија бројка е моментално 32 регистрирани финансиски друштва, понатаму збогатувањето и модернизирањето на услугите кои истите ги нудат, ги отсликува движењата на побарувачката на пазарот за потребата за пристап до финансии, обезбедувајќи пристап до финансирање за физичките лица и малите компании на кои не им се достапни кредитите од традиционалните финансиски институции.

Брзиот раст на кредитите на финансиските друштва во последните години (за 2,5 пати од 2015 до 2019 година) укажува на висока кредитна побарувачка, односно на потреба за повисока финансиска вклученост на одредени слоеви на населението и малите фирми. Само од 2020 до оваа година, бројот на кредити издадени во финансиските друштва е во пораст, а просечната сума на издаден кредит е 17 000 ден.

Во текот на 2021 година позначајно се зголемува учеството на средствата на финансиските друштва во вкупните средства на финансискиот сектор и тоа на 0,8% на крајот на третото тримесечје од 2021 година. Ова се должи на забрзаното кредитирање на физичките лица и тоа со високи двоцифрени стапки на раст. Во второто и третото тримесечје на 2021 година кредитите на физичките лица бележат годишен раст од околу 50% и 60%, соодветно.

Условите за кредитирање се различни во поединечно финансиско друштво, и не може да се каже дека има одредена унификација за начин на одобрување кај сите нив, но она што сите ги карактеризира е брзината и едноставноста на процесот. Напредната технологија се користи во сите сегменти на процесите и од моментот на аплицирање и самата евалуација на кредитната способност на поединечен клиент до издавање на кредитот, анализата и проверката е спроведена стручно и позадински на ефикасен начин и кратко време.

За да се  гарантира дека поединечен клиент е подобен за подигање кредит со неговите финансиски услови и да може да се избегне преземање на несоодветни финансиски обврски, финансиските друштва ја проверуваат кредитоспособноста на клиентот, која ја оценуваат согласно законите, и со користење на современи, брзи и ефикасни модели на оцена на кредитен ризик.

Фактот стои, дека се и ќе бидат се поголеми двигатели на пазарот за побарувачка на финансиски средства на физичките лица и потпора на домаќинствата за сите нивни тековни потреби и опстанок во сегашната ситуација на сè поголеми трошоци за живот, секако, преку одговорно кредитирање.

Share:

SUMMER EDUCATION WITH AFD – How to pay off the loan without delay and how to protect yourself if you exceed the agreed loan payment period?

In today’s educational video on HOW TO PAY OFF THE LOAN WITHOUT DELAY AND HOW TO PROTECT YOURSELF IF YOU EXCEED THE AGREED LOAN PAYMENT PERIOD, we answer the most important questions regarding consumer loans:

– Right to cancel a consumer loan agreement
– Early loan payment
– Assignment of a loan agreement
– What in case of financial problems?
– What in case of late payment of the loan?

Questions can be asked at info@afd.mk

Share:

SUMMER EDUCATION WITH AFD – What to do if you have a complaint or complaint about a consumer loan?

In today’s educational video on HOW TO ACT IF YOU HAVE A COMPLAINT OR A COMPLAINT ON A CONSUMER LOAN, we answer the most important questions regarding consumer loans:

– Right to appeal
– Complaint procedure
– Principles in the appeal procedure
– Duration of the appeal procedure
– Right to appeal to AFD.

Questions can be asked at info@afd.mk.

Share:

SUMMER EDUCATION WITH AFD – What you need to know before taking a consumer loan?

In today’s educational video on WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE GETTING A CONSUMER LOAN, we ask the most important questions regarding consumer loans:

– Advertising on consumer loans
– Pre-contractual information
– Credit ability of a loan applicant
– Consumer loan agreement
– Interest and annual rate of total costs.

Questions can be asked at info@afd.mk.

Share:

SUMMER EDUCATION WITH AFD – everything you need to know about the financial companies

In today’s educational video on EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT FINANCIAL COMPANIES, we answer the most important questions regarding the financial companies and the non-banking financial sector in Northern Macedonia:

-What is Fintech?
-Financial companies (FC) and Fintech industry in Northern Macedonia
-What are FC?
-How do FCs differ from banks?
-When should I take a loan from FC?
-Benefits from non-banking financial institutions and Fintech for the citizens

Questions can be asked at info@afd.mk.

Share: