Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
 • English
 • Македонски
 • Shqip

Administrata

Kreu i Asociacionit

Kreu i Asociacionit siguron këto në vijim:

 • Zhvillim afatgjatë të sektorit të shërbimeve financiare në Maqedoninë e Veriut
 • Dialog me palët kyçe politike dhe institucionale
 • Zhvillim të marrëdhënieve me lojtarët e tregut të sektorit të shërbimeve financiare
 • Zbatim të supervizionit mbi përputhshmërinë e anëtarëve me dispozitat e Neneve të Asociacionit, Standardin e praktikës së mirë dhe dokumente të tjera të aprovuara
 • Përfaqësim të Asociacionit në komunikim me anëtarët e saj dhe palët e treta
 • Menaxhim të punës së përditshme

Kuvendi

Kuvendi ekziston nga të gjithë anëtarët e Asociacionit dhe është institucioni suprem vendimmarrës i shoqatës.

Vetëm Kuvendi do të jetë i autorizuar të kryejë këto aktivitete:

 • Për të ndryshuar Nenet e Shoqatës
 • Të zgjedhë ose të tërheqë auditorin dhe anëtarët e Bordit Mbikëqyrës
 • Të vendosë për likuidimin ose riorganizimin e shoqatës
 • Të vendosë për çështjet që kanë të bëjnë me aksionet në shoqëri tregtare ose organizata të tjera joqeveritare.

Bordi Mbikëqyrës i Shoqatës

Në Bordin Mbikëqyrës ekzistojnë një përfaqësues të caktuar nga secila kompani anëtare e cila zgjidhet për një periudhë dyvjeçare.

Çështjet e mëposhtme janë në kompetencë të Bordit supervizues të Asociacionit: 

 • Miratim i buxhetit të Asociacionit
 • Ofrim i opinionit mbi problemet aktuale sektoriale dhe zgjidhja e tyre
 • Miratim i udhëzimeve dhe standardeve sektoriale të praktikës së mirë

Auditor

Auditori siguron kontroll mbi veprimatrinë financiare dhe ekonomike të Asociacionit dhe zgjedhet nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë njëvjeçare.