Asociacioni i Shërbimeve Financiare i Maqedonisë së Veriut
 • English
 • Македонски
 • Shqip

Objektivat dhe Detyrat

Asociacioni është themeluar me qëllim që të mbikëqyr sektorin  të sherbimeve financiare dhe të promovojë zhvillimin e tij. Për të arritur këto qëllime, vetë Asociacioni ka vendosur një numër objektivash.

 Objektivat:

 • Të përfaqësojë interesat në tregun financiar, në bashkëpunim me autoritetet legjislative dhe supervizore.
 • Të përmirësojë cilësinë e shërbimeve duke promovuar zbatimin e standardeve të praktikave më të mira në punët e përditshme të anëtarëve
 • Të rritet ndërgjegjësimi i publikut për shërbimet finaciare të tilla dhe mundësitë e tyre

 Detyrat

Për të arritur objektivat, Asociacioni ka vendosur detyrat e mëposhtme: 

 • Të merr pjesë aktive në zhvillimin e dokumenteve strategjike në lidhje me avancimin e industrisë
 • Të bashkëpunojë me institucionet supervizore të industrisë dhe institucioneve tjera
 • Të zbatojë masa kundër praktikave të padrejta tregtare
 • Të hulumtojë tregun e industrisë
 • Të përfaqësojë interesat e anëtarëve në marrëdëniet me personat juridik dhe individët
 • Të nxisë vetëdijen rreth asociacionit